Hľadať
Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     KontaktPorovnať
     Používateľské menu

     Obchodné podmienky

     VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

     Internetový obchod  www.extra.vidra.sk je určenýpre firmy, hlavne pre zdravotníckych odborníkov. Súkromné osoby, spotrebiteliasi môžu tovar zakúpiť na www.zdravestranky.sk.

     Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy, ktorévzniknú na základe kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim akupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená napodnikateľskú alebo inú odbornú činnosť, alebo ktorá  koná v rámci svojhozamestnania alebo povolania podľa osobitného predpisu.

     1. Identifikácia predávajúceho

     VIDRA a spol.s.r.o.
     Štrková 8, P.O.BOX B 106, 011 96 Žilina
     Zapísaná vOR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl.č. 1291/L
     IČO: 31 589 561
     DIČ:2020443777
     IČ DPH: SK2020443777
     Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 38839457
     Telefónne číslo: 00421 41/5071010
     E-mailová adresa: eshop@vidra.sk

     2. Identifikácia kupujúceho - registrácia:
     - preuzatvorenie obchodu je nevyhnutná registrácia kupujúceho v e-shopovej záložke„Prihlásiť“ / „Nová registrácia“, pričom musia byť vyplnené povinné poliaoznačené (*)
     - kupujúci vyplňuje osobné údaje: názov firmy, ulica, mesto,PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefón, užívateľskémeno, heslo, špecializácia
     - po odoslaní prihlasovacích údajov dostanekupujúci na kontaktný e-mail potvrdenie registrácie
     - užívateľský účet jekupujúcemu aktivovaný po preverení prihlasovacích údajov, spravidla do 1 hodinyv pracovných dňoch od 07 - 15hod., o čom kupujúci dostane informáciu nakontaktný e-mail
     - zabudnuté heslo si kupujúci môže obnoviť v záložke„Prihlásiť“ / „Zabudnuté heslo“
     - v prípade podozrenia zo zneužitiaprihlasovacích údajov je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho otejto skutočnosti, zmeniť si heslo
     - kupujúci je povinný stanoviť pracovníkazodpovedného za administráciu e-shopu, predovšetkým pre správu registrácií
     - výhody registrácie: 
       a) manažovanie vlastnéhoprofilu, adries, prístupových údajov
       b) prístup k aktuálnym cenámdohodnutých s kupujúcim
       c) prístup k záložke „Rýchlaobjednávka“
       d) možnosť vytvoriť novú objednávku jedným kliknutím zpredchádzajúcich objednávok
       e) podrobný prehľad dokladov: objednávky,faktúry, balíky, objednané položky 
       f) zoznam obľúbenýchproduktov, kategórií, vyhľadávacích fráz a porovnaní produktov 
      g) prístup k hodnoteniu produktov (klady, zápory) na e-shope
       h)prístup k pripravovaným vernostným programom umožňujúcim získavať zľavové kupónyna ďalšie nákupy
       i) prístup na vzdelávacie aktivity
       j) napožiadanie vypracovanie ponuky na mieru.

     3. Tovar a jeho kvalita
     - kvalita a parametre tovaru súpopísané na webovej stránke predávajúceho
     - tovar je dodávaný kupujúcemupodľa platnej legislatívy v Slovenskej republike
     - kupujúci má k dispozíciina stiahnutie návody na obsluhu, katalógy, letáky s bližším popisom, kartybezpečnostných údajov ak sú dostupné.

     4. Spôsob objednávania tovaru:
     - tovar si kupujúciobjednáva po prihlásení do e-shopu cez modul „Košík“, v ktorom je uvedenýprehľad objednaného tovaru, počet, jednotková, celková cena položiek aobjednávky
     - v objednávke je potrebné vybrať spôsob dopravy, platby a určiťdodaciu adresu
     - objednávka je dokončená potvrdením zo strany kupujúceho,ktorý zároveň aj potvrdzuje, že sa oboznámil s  týmito obchodnýmipodmienkami
     - objednávke je priradené jedinečné číslo umožňujúce sledovaniechronologického priebehu vybavenia objednávky od dátumu jej prijatia po jejkonečné vybavenie v užívateľskom účte kupujúceho, v objednávke sú uvedenékontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho
     - kupujúci dostane odpredávajúceho na kontaktný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, v prípadeobjednaného tovaru, ktorý je skladom týmto okamihom dochádza medzi predávajúcima kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, a v prípade chýbajúceho objednanéhotovaru na sklade dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu kúpnejzmluvy až po vzájomnom upresnení a písomnom potvrdení objednaných položiek atermínu dodania.

     5. Cena a poplatky
     - cena tovaru je uvedená pri každejjednotlivej tovarovej položke
     - k celkovej cene objednávky do 100,00€ s DPH sa pre zákazníkov na území SR pripočíta:
       a) prepravnév hodnote 3,25 € bez DPH (3,90 € s DPH), ak je tovar platený prevodným príkazomalebo kartou (platba cez GP WebPay) pri objednávke
       b) prepravné vhodnote 4,00 € bez DPH (4,80 € s DPH), ak je tovar platený na dobierku(kuriérovi v hotovosti alebo kartou)
     - objednávka nad 100,00 € s DPHje bez prepravného poplatku.

     6. Spôsob platby
     Pri prvej objednávke je možnáúhrada:
       a) kartou - cez platobnú bránu GP webpay (akceptujeväčšinu svetových platobných kariet, Google i Apple Pay a elektronickúpeňaženku)
       b) zálohovou faktúrou - platba vopred na účetpredávajúceho
       b) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenomkupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
       c) v hotovosti -osobný odber v sídle spoločnosti predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96Žilina.
     Každú ďalšiu objednávku je možné uhradiť:
      a) kartou - cez platobnú bránu GP webpay (akceptuje väčšinu svetových platobnýchkariet, Google i Apple Pay a elektronickú peňaženku)
       b) faktúrou -bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
       b) zálohovou faktúrou -platba vopred na účet predávajúceho
       c) dobierkou - platba kuriérovi vmieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
       d) vhotovosti - pri osobnom odbere v sídle spoločnosti predávajúceho na adreseŠtrková 8, 011 96 Žilina.

     7. Termín dodania tovaru
     - pri tovarovej položkeje uvedená dostupnosť tovaru:
       a) "Skladom" - tovar je nasklade a môže byť ihneď expedovaný
       b) "Nie je na sklade" - tovarobjednáme u nášho dodávateľa po prijatí objednávky od kupujúceho
     - tovar jeexpedovaný kupujúcemu v čo najkratšej dobe
     - pracovníci obchodného oddeleniapredávajúceho obratom po prijatí objednávky informujú kupujúceho opredpokladanom termíne expedície objednaného tvaru, o prípadnom čiastkovomplnení, alebo o možnej náhrade za objednaný tovar
     - v prípade, že kupujúcinesúhlasí s termínom dodania tovaru, má nárok na stornovanie objednávky
     - povyskladnení tovaru sú kupujúcemu zasielané na jeho kontaktný e-mail povyskladnení tovaru elektronický dodací list a faktúra
     - informácie oexpedícii a čase dodania tovaru sú poskytované kuriérskou službou.

     8. Spôsob dopravy a prevzatie tovaru
     - súčasťou zásielkyje aj dodací list, faktúra s číslom objednávky, údajmi o tovare - názov, veľkosťbalenia, počet balení, jednotková cena a celková cena zásielky
     - tovar jedodávaný kuriérskou službou alebo si tovar môže kupujúci prevziať osobne v sídlepredávajúceho
     - kupujúci, alebo jeho splnomocnený zástupca protokolárnepreberá tovar od kuriéra
     - kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadneskontrolovať a v prípade jeho poškodenia spísať s kuriérom škodovú zápisnicu,pričom je oprávnený prebratie tovaru odmietnuť.

     9. Odstúpenie od zmluvy 
     - sa riadi ustanoveniamiObchodného zákonníka.

     10. Newsletter "VIDRA informuje"
     - kupujúcemu je na jehokontaktný e-mail zasielaný informačný e-mail "VIDRA informuje"informujúci:
       a) o nových funkcionalitách na e-shope, zmenách vobchodných podmienkach
       b) o nových produktoch a aktivitáchpredávajúceho
       c) o zvýhodnených cenách vybraných produktov amarketingových akciách
     - súhlas na zasielanie "VIDRA informuje" kupujúcipotvrdzuje pri registrácii 
     - žiadosť o skončenie zasielania "VIDRAinformuje" kupujúci pošle na e-mail: eshop@vidra.sk

     11. Ochrana osobných údajov
     - spoločnosť spracúva Vašeosobné údaje na základe §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraneosobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia 2016/679 na základepredzmluvných a zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou bez súhlasu dotknutejosoby, na tento účel je potrebná registrácia klienta na stránke spoločnosti
     -predávajúci zaručuje, že všetky osobné údaje kupujúceho bude používať len prejeho potrebu a že ich neposkytne v žiadnej podobe nikomu inému
     - informácie okupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR, prevádzkovateľominformačného systému je predávajúci
     - kupujúci má právo kedykoľvek požiadať ovymazanie z databázy pre zasielanie marketingových informácií
     - žiadne údajenie sú poskytované tretím osobám; výnimku z tohto ustanovenia tvoria externídopravcovia, ktorým je na objednávke odovzdané iba nevyhnutné minimum údajov okupujúcom slúžiace na bezproblémové doručenie tovaru
     - na bezpečnosť týchtoúdajov je kladený maximálny dôraz a sú zabezpečené proti odcudzeniu alebo inémuzneužitiu
     - pri prenose dát ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL(Secure Socket Layer)
     - viac o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete  TU >>.

     12. Záverečné ustanovenia
     - tieto obchodné podmienkyvstupujú do platnosti a účinnosti dňom 10.01.2021
     - zmluvné strany sadohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailovýchspráv
     - na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujúpríslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,  zákona č. 22/2004 Z.z. oelektronickom obchode  v znení neskorších predpisov
     - v prípade, ak priniektorých položkách má kupujúci s predávajúcim uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu,obchodné podmienky sa riadia podľa uzatvorenej rámcovej zmluvy.

      REKLAMAČNÝ PORIADOK

     I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
     Reklamačný poriadok jeneoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti VIDRA aspol.s.r.o. , Štrková 8, 011 96 Žilina (ďalej len "predávajúci"), a upravujezodpovednosť predávajúceho za chyby, záruky, podmienky a spôsob reklamácietovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu.

     II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE
     Ak sa vyskytne utovaru chyba, za ktorú zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, mákupujúci právo chybu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správneposúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a vsúlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať  tovar, ktorý nebude spĺňaťvyššie uvedené zásady.
     Kupujúci je povinný chybu tovaru reklamovať bezzbytočného odkladu po jej zistení písomne u predávajúceho, pričom v reklamáciiuvedie najmä svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, fyzická osobameno, priezvisko, adresu na doručenie), e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslofaktúry a dodacieho listu, dátum reklamácie, označenie reklamovaného tovaru,katalógové číslo, šarža, množstvo, popis chyby tovaru a ako sa prejavuje,požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku.
     Reklamáciu môže kupujúci zapísať aj cez formulár v e-shopovej záložke„Reklamácie“ (viď dole v pätičke).
     Kupujúci je povinný skladovať tovarpredpísaným spôsobom, používať tovar na účely, na ktoré je určený a v súlade snávodom na jeho použitie, umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu predpísanýchpostupov skladovania a používania tovaru.

     III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY A ZÁRUČNÁ DOBA

     Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za chybytovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

     Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ak:
       a)kupujúci spôsobil chybu tovaru sám napríklad nesprávnym skladovaním,používaním
       b) kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel,resp. bol na chybu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu poskytnutázľava z ceny tovaru
       c) boli porušené ochranné plomby natovare
       d) boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovarualebo jeho súčastí
       e) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej dobyalebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifickévlastnosti.

     Dĺžka záručnej doby tovaru je daná výrobcom.

     IV. PRÁVA KUPUJÚCEHO

     1. Nároky z chýb tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Voľbamedzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včaszaslanom oznámení chýb (reklamácii) alebo bez zbytočného odkladu po tomtooznámení a uplatnený nárok už kupujúci nemôže meniť bez súhlasupredávajúceho.

     2. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúcipožadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodaniechýbajúceho množstva, požadovať odstránenie právnych chýb, alebo požadovaťodstránenie chýb opravou tovaru, ak sú opraviteľné, alebo požadovať primeranúzľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

     3. Ak je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môžekupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných chýbtovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

     4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybaveníreklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebokuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie budepredávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konaniatelefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp.prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

     V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa10.01.2022.
     Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil sobchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačnýporiadok.

     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bezpredchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť právakupujúceho poskytnuté v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

     V Žiline dňa 14.02.2022.
     VIDRA a spol. s.r.o.

     VER2.-2022-14-02

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr